Algemene voorwaarden Zalencentrum de Schakel

Algemene voorwaarden Zalencentrum de Schakel

 • Ruimten zijn alleen te gebruiken door in de reserveringsovereenkomst genoemde gebruiker voor de in de reserveringsovereenkomst genoemde tijden. Indien gebruiker gebruik maakt van de ruimten buiten de genoemde tijden, wordt hiervoor de standaard vergoeding in rekening gebracht, zonder dat verdere voorafgaande toestemming noodzakelijk is. Gebruiker is tevens eenieder (persoon, vereniging, bedrijf e.d.) die een activiteit organiseert bij Zalencentrum De Schakel zonder reserveringsovereenkomst, al dan niet met huurverplichting.
 •  Bij annuleringen worden de kosten zoals vermeld in de UVH in rekening gebracht. Als uitzondering hierop geldt dat bij incidentele annulering van wekelijkse activiteiten tot 1 maand vooraf geen kosten in rekening worden gebracht, tot 8 dagen vooraf 50% van de kosten in rekening wordt gebracht en binnen 8 dagen vooraf 100% van de kosten in rekening wordt gebracht. Bij aantoonbare overmacht kan uitsluitend de directie besluiten geen kosten in rekening te brengen.
 • Permanent gereserveerde ruimten zijn alleen te gebruiken tijdens gereserveerde tijden. Buiten deze gereserveerde tijden kan Zalencentrum De Schakel vrij beschikken over de ruimten, mits het primaire gebruik hierdoor niet wordt gehinderd, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
 •   Onderverhuur door gebruiker is niet toegestaan.
 •  De directie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaand bericht een andere ruimte dan de gereserveerde ruimte toe te wijzen, mits deze voor het zelfde doel geschikt kan worden geacht door de directie. Tevens behoudt de directie zich het recht voor enkele malen per jaar de reservering te annuleren indien zij dit noodzakelijk acht voor het organiseren van overige activiteiten. De directie is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.
 •  De directie neemt geen verantwoording voor ongevallen en voor diefstal, beschadiging of vermissing van de aan de gebruikers toebehorende goederen, met uitzondering van diefstal of vermissing van jassen (zonder inhoud) uit een betaalde en bewaakte garderobe. Goederen die door gebruikers in het gebouw gebracht worden zijn niet verzekerd via Zalencentrum De Schakel.
 • Bij calamiteiten en enige andere vorm van overmacht is Zalencentrum De Schakel niet gehouden de gesloten overeenkomsten na te komen, noch gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 • De aanwijzingen van de directie en medewerkers van Zalencentrum De Schakel dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.
 • Met het oog op beschadigingen is het niet toegestaan om zonder toestemming van de directie materialen te bevestigen in de gehuurde ruimten, alsmede andere veranderingen toe te brengen.
 • Met het oog op de veiligheid is het niet toegestaan om zonder toestemming van de directie zaalopstellingen te veranderen. Nooduitgangen en looproutes mogen nimmer worden geblokkeerd, ook niet door eigendommen van gebruikers.
 • De verschillende installaties waaronder, maar niet uitsluitend, verlichting, geluid, verwarming en paneelwanden mogen uitsluitend door door de directie aangewezen personen worden bediend.
 • De gebruiker dient zijn activiteiten zodanig uit te oefenen dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of andere overheidsvoorschriften en dat niet het risico ontstaat dat enige overheidsvergunning kan of zal worden ingetrokken.
 • Vanaf 1 juli 2008 geldt binnen Zalencentrum De Schakel een rookverbod. Bij sommige evenementen is er een rookruimte. Uitsluitend in de duidelijk aangegeven rookruimte mag dan gerookt worden. De deur van deze ruimte mag alleen geopend worden voor betreden of verlaten van de ruimte. Verder moet de deur gesloten blijven.
 • De gebruiker dient zelf bij de daarvoor in aanmerking komende instantie de benodigde vergunningen aan te vragen en de daaraan verbonden kosten te betalen, waaronder, maar niet uitsluitend, gemeentelijke vergunningen en BUMA-rechten.
 • Alle schade, technische gebreken en storingen dienen onmiddelijk bij medewerkers van Zalencentrum De Schakel te worden gemeld.
 • Elke schade waaronder, maar niet uitsluitend, schade die is ontstaan door het niet naleven van het huisreglement, nalatigheid, opzet of ondeskundig gebruik, alsmede alle vervolgschade, zal worden doorberekend aan gebruiker. De gebruiker verplicht zich (mede hiervoor) minimaal een WA-verzekering af te sluiten. De doorberekende schade is de schade die voldaan dient te worden, los van de hoogte van het bedrag dat terug te vorderen is van de verzekering of van overige partijen. Wij benadrukken dat gebruiker hierbij ten alle tijden óók verantwoordelijk is voor zijn gasten! Ook eventuele boetes wegens het niet naleven van het rookbeleid worden aan de gebruiker doorberekend.
 • Bij grote evenementen worden energielasten apart in rekening gebracht.
 • Alle horeca activiteiten geschieden uitsluitend via Zalencentrum De Schakel. Het is derhalve niet toegestaan om eten en drinken in eigen beheer te verzorgen of door derden te laten verzorgen, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de directie. Hiervoor kan kurkengeld of keukengeld in rekening worden gebracht, hetgeen in de schriftelijke toestemming vermeld zal worden.
 • Bij het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van het huisreglement of de UVH is de directie bevoegd de gebruiker en/of gasten van de gebruiker voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang te weigeren.